Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Статті будуть перевірені на наявність плагіату через платформу Unicheck. До публікації приймаються тільки ті статті, оригінальність яких складає не менше 75%.  Авторами окремо завантажується текст статті (матеріали) та метадані.

  Текст статті (матеріали) має бути підготовлений згідно з вимогами, приведеними нижче, і оформлений з використанням файлу «Приклад-шаблон оформлення матеріалів ІММ (UA)».  ВИМОГИ ДО МЕТАДАНИХ
  Метадані завантажуються у відповідні вікна сайту.
  Обов’язковими з них є наступні:
  - заголовок статті (рядковими літерами, «Як в реченнях»);
  - анотація (двома мовами) – мовою тексту статті та англійською; обсяг анотації кожною з мов – до 300 символів з пропусками;
  - список авторів (ініціали та прізвища);
  першими вказуються прізвища молодих вчених та студентів, останнім – прізвище наукового керівника; при публікації матеріалів іноземною мовою дозволяється вказувати імена (повністю) та прізвища;
  якщо при реєстрації на сайті автор вводив повні ім’я та по-батькові, то необхідно їх замінити на ініціали (використовується активна кнопка-трикутник зліва від прізвища автора);
  для розширення списку авторів використовується кнопка «Додати учасника»;
  натиснувши кнопку «Порядок сортування», можна перетягуванням мишею змінити послідовність прізвищ авторів;
  - дисципліни (вказати – до якої галузі знань відноситься стаття);
  - ключові слова;
  - посилання (список використаних літературних джерел).

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
  Увага! Щоб побачити приклади оформлення таблиць і рисунків завантажте ці вимоги одним файлом.
  1. Загальний обсяг матеріалів – від 4-х сторінок формату А4. Остання сторінка повинна бути заповнена не менше, ніж на три чверті. Сторінки не нумерувати. В списку використаних джерел заборонені автоматично нумеровані списки.
  2. Текст матеріалів набирається в редакторі "Word" з дотриманням вимог:
  • мова – українська, англійська, німецька, польська, російська;
  • гарнітура шрифту "Times New Roman";
  • поля: всі – 2 см;
  • розмір шрифту – 14;
  • інтервал між рядками:
  - одинарний (рядки з номером УДК, прізвищами авторів, місцем роботи або навчання);
  - множник 1,3 (решта тексту);
  • інтервали абзаців: до – 0 пт, після – 0 пт.
  3. Основні елементи матеріалів розміщуються у наступній послідовності:
  • номер УДК (відступ – 0 см, вирівнювання тексту – по лівому краю);
  • ініціали та прізвище кожного автора через кому (відступ – 0 см, вирівнювання тексту – по лівому краю); першими вказуються прізвища молодих вчених та студентів, останнім – наукового керівника; при публікації тез доповіді іноземною мовою дозволяється вказувати імена (повністю) та прізвища;
  • місце роботи або навчання, місто, країна (відступ – 0 см, вирівнювання тексту – по лівому краю); у випадку, коли місце роботи або навчання співавторів не співпадають, то після прізвища верхнім індексом проставляють цифри (починаючи з 1); наводять місця роботи або навчання, відповідність яких також визначають цифрою, поставленою перед назвою організації;
  • назва роботи (до і після назви – порожній рядок, відступ – 0 см, вирівнювання тексту – по центру, літери – рядкові, «Як в реченнях», напівжирні);
  • основний текст (відступ – 1,25 см, вирівнювання тексту – по ширині без переносів);
  • висновки (до – порожній рядок, відступ – 0 см, вирівнювання тексту – по центру, літери – рядкові, «Як в реченнях»); текст висновків (відступ – 1,25 см, вирівнювання тексту – по ширині без переносів);
  • список використаних джерел (до – порожній рядок, відступ – 0 см, вирівнювання тексту – по центру, літери – рядкові, «Як в реченнях»); зміст списку (відступ – 1,25 см, вирівнювання тексту – по ширині без переносів, нумерація – вручну).
  4. Формули набираються в редакторі формул "Word", всі дужки «(), [], {}» набираються з використанням «шаблонів дужок» на панелі інструментів редактора формул. Кожна формула починається з нового рядка та розміщується по центру сторінки без масштабування. Формули, на які є посилання в тексті, повинні мати відповідну нумерацію, розташовану в дужках по правому краю.
  5. Таблиці розміщуються по центру сторінки. Слово «Таблиця», її номер та назва розміщуються над таблицею (відступ – 0 см; вирівнювання тексту – по лівому краю). Перед словом «Таблиця» та після таблиці пропускається один рядок.
  6. Рисунки розміщуються «В тексті» без обтікання з вирівнюванням по центру (відступ – 0 см) та обов’язково повинні мати назву. Вирівнювання назви рисунків – по центру, відступ – 0 см.
  Перед рисунком та після рисунка пропускається один рядок:
  7. Список використаних джерел оформлюється згідно вимог ВАК України. При оформленні списку можна скористатися http://vak.in.ua
  Посилання в тексті роботи на літературне джерело здійснюють за допомогою чисел у квадратних дужках, наприклад: [1] або [2, с.10-22].

На конференції передбачено два варіанти подачі своїх праць: подача тез на конференцію і подача статті до збірника праць.

Матеріали завантажуються авторами самостійно. Подавати публікації можуть тільки зареєстровані користувачі. Якщо ви вже реєструвалися у будь-якому журналі на платформі Open Journal Systems мережі Уран, то заходьте на нашу конференцію через цей обліковий запис. Повторна реєстрація при цьому непотрібна, але перевірте, щоб стояв прапорець "Автор" у вашому аккаунті.

> > > Вимоги до оформлення матеріалів (2021)
> > > Приклад-шаблон оформлення матеріалів (2021)

Після завантаження статті редактор розділу призначає рецензента. Також праця перевіряється на плагіат і має відповідати крітерію. Після рецензування робота буде опублікована в рубриці «Поточний випуск». Кожній роботі надається особистий номер  і URL, який використовується для її бібліографічного опису.